GMO gjennom nålespissen?

Jeg liker ikke at det kommer ut høringsforslag midt i sommerferietider, som det ikke virker som media trekker særlig frem i lyset; eller er det jeg som ikke har fått det med meg?

  • Har det vært offentlig faglig debatt omkring endring av lovverket omkring genmodifiserte organismer - for å opplyse befolkningen om mulige fordeler og ulemper?
  • Har det vært offentlig faglig debatt omkring det at vaksiner som inneholder genmodifiserte organismer (som aldri før har vært brukt på mennesker, og som ikke skal måtte gjennomgå normale prosedyrer for utprøvning før kliniske forsøk på mennesker) --- ikke skal måtte opplyses om at inneholder genmodifiserte organismer?

"I månedsskiftet juni-juli endret regjeringen bioteknologiloven slik at alle nåværende og framtidige typer vaksiner kan bli gitt uten krav om forhåndssignert samtykke fra de vaksinerte" - Foreningen for fritt vaksinevalg

... er det frihet over egen helse? Særlig når det nå virker som det ønskes å kunne gis vaksiner med GMO uten at det opplyses om at det er GMO i dem?

(For det gikk jo så fint med vaksinen mot svineinfluensa i 2009, som Norsk Pasientskadeerstatning har utbetalt 350 millioner for de siste 10 årene)

"Per i dag forbyr genteknologiloven klinisk eksperimentell utprøvning av genteknologiske legemidler og vaksiner. Under den kommende Stortingshøringen 18. august 2020 vil det bli drøftet hvorvidt man skal uthule genteknologiloven, slik at dette likevel blir mulig i forbindelse med en kommende Covid-19 vaksine."

Selv ønsker jeg verken injeksjoner, legemidler eller matvarer som inneholder GMO: for jeg er blant dem som mener at naturen vet best - og vil nyttiggjøre meg ava 100% naturlige tilnærminger så mye som mulig.

Dette fordi jeg ikke synes oppfatter det som forsvarlig, basert på min egen research på området - fra ulike kilder.

Selvsagt har alle rett på sine egne formeninger, og bestemmelse over egen kropp - og sine barns kropper. Det jeg opplever som utfordrende er opplevelsen av en meget ensidig fremstilling i det offentlige bildet.

Jeg savner:

  • åpen, balansert debatt - ikke "bare" om lovendringene jeg nevner over, men om pandemien som jeg ikke lenger vet hva jeg skal tro om (når man ser på tall/statistikk og ekspertuttalelser som mainstream media ikke åpner for)
  • at media utfordrer våre politikere og ser på antall alvorlig syke opp mot antall smittede: i stedet for å kun trekke frem smitteantall grunnet økt testing av befolkningen (hadde vi testet alle for ulike virus hver sesong ville vi hatt mange tilfeller å rapportere --- det er alvorlighetsgraden, i statistisk form og ikke sensasjonsoppslag, som gir godt fundament for debatt og beslutninger)
  • opplysning om tiltak for helseoptimalisering, som bidrar til forebygging av enhver form for sykdom - også virusinfeksjoner

Vaksinemotstander?

Jeg anser meg ikke som verken "for" eller "i mot" vaksiner som virkemiddel. Men, jeg føler meg ikke trygg på at vaksineprodukter er frie for skadeeffekter, og gjør derfor grundige undersøkelser før jeg vurderer hvorvidt jeg ønsker dem i egen kropp. Mer presist vil det være å si at jeg er en tilhenger av naturlig helse - og tilnærminger/intervensjoner som er så nære naturens prinsipper som mulig.

Jeg mener det er viktig at alle og enhver leser seg opp på kilder som argumenter både for og i mot, samt leser pakningsvedleggene som finnes i Felleskatalogen - før man veier fordeler og ulemper opp mot hverandre: for seg selv og sine barn.

Jeg opplever det som uheldig at produsenter av vaksiner ikke stilles til ansvar for bivirkninger og skader som kan komme av produktene deres: da mangler industriene sterke insentiver for å utvikle trygge produkter, samtidig som profitt-insentivet virker å stå sterkt. (Dette gjelder særlig for vaksiner ved pandemier, hvor produsentene ikke har samme restriksjoner for ingredienser som benyttes.)

At det er befolkningens skattepenger som går til erstatningskrav grunnet legemiddelskader mener jeg er lite heldig. Jeg er av den oppfatning at produsentene selv burde ilegges denne økonomiske byrden.

Hvorvidt jeg velger å vaksinere meg eller ikke, i ethvert enkelt tilfelle, bør kun være opp til meg: med fullt informert samtykke. Dette er mye av grunnen til at jeg reagerer på lovendringene som nå virker å skulle hasteinnføres i forbindelse med klinisk utprøving og bruk av vaksine mot det pågående virus-utbruddet.

Forhåpentligvis er jeg bare "paranoid", og vi vil alle få kunne velge/ikke velge å ta vaksine - som det opplyses om enhver ingrediens i - uten at det fører til innskrenkede rettigheter på andre måter. Jeg er ikke glad for disse forslagene til lovendringer, og reflekterer omkring dem her fordi jeg savner balansert omtale og diskusjon i norske medier.

Noen ressurser jeg anbefaler

Hvis noe av det jeg skriver her resonnerer med deg, eller du bare undrer deg over min skepsis til dette med hvorvidt vaksiner er trygge, så kan jeg anbefaler å utforske ulike kilder.

Selvsagt respekterer jeg fullt og helt om du ønsker å ta vaksiner du tilbys! Jeg forventer bare at jeg, og alle andre, også skal respekteres - om vi velger å ikke ta i mot slike tilbud.

Mine forsiktighetsprinsipper springer ut fra en stadig voksende oppfatning hos meg om at "terrain theory" (ref. Antoine Bechamp) virker mer plausibelt enn "germ theory" (ref. Louis Pasteur) - for meg personlig (linken går til en artikkel jeg fant frem til med et raskt søk: men jeg ønsker å dele grundigere utbroderinger med ulike referanser etterhvert. Her er en fremstilling til, også "kun" en bloggartikkel. Bøker og andre kilder har jeg planer om å dele info om når jeg er klar!)

Jeg lærte aldri om terrain theory på medisinstudiet, eller fra andre hold enn egne undersøkelser - noe som ikke forundrer meg, da mot-teorien (germ theory) danner grunnlaget for vår "krig mot mikroorganismer". Det siste halve året har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i terrain theory, og jeg opplever at dette er høyst relevant og spennende informasjon i tidene vi lever i!

Jeg har blitt stadig mer årvåken når det gjelder å ta i mot (autorisert) informasjon jeg "blir servert" fra media og myndigheter på strak arm. Jeg tror ikke at lille Norge er fri for lobby-virksomhet og korrupsjon - påvirkning fra pengesterke og mektige industrier/aktører. Derfor er det viktig for meg å

  • stole på egen intuisjon
  • gjøre egen research, også i kilder som ikke refereres til i det offentlige rom
  • lytte til erfaringer fra "hvermannsen" (f.eks. tallrike foreldre av vaksineskadede barn)
  • stille meg kritisk til det marginale fokuset på ernæring i skolemedisinske studier (som jeg har hørt referert til som et "pillestudium" i flere sammenhenger)
  • ikke "tro" på alt jeg hører i media, uten selv undersøke motstridende oppfatninger på de aktuelle områdene

Kort sagt: min virkelighetsforståelse per i dag munner i at naturen som har skapt oss, og som vi er en del av, i et gunstig samspill mellom mikrober og "det rent menneskelige", vet best. At tarmen vår kan fungere som en "hjerne nr. 2" som resultat av alle bakterier, virus, soppsporer og parasitter - som alle samarbeider for å opprettholde en velfungerende balanse - er bare ett av temaene som faller inn under denne forståelsen jeg har per nå.

At de tallrike bakteriene vi "består av" er avhengige av et godt miljø - et bærekraftig "terrain" fritt for toksiner - for å sørge for at kroppene våre fungerer optimalt, taler for meg til fordel for et økt fokus på mulige toksiner rundt/i oss (sprøytemidler, forurensning, GMO, stråling): heller enn en krig mot forekomst av enkeltbakterier, -parasitter og -virus blant de trillioner mikroorganismer vi samhandler med hver dag.

En av mine helter på dette området er Zach Bush MD.

"Applying the rigor of science, strength of humanity, and the intelligence of nature to transform our health & our world" 

- fra nettsidene til Zach Bush MD

Min oversettelse:

"Benyttelse av grundig forskning, menneskehetens styrke, og naturens intelligens for å transformere vår helse og verden"

Dette virker for meg som en mer bærekraftig tilnærming - som også er nærmere en 100% naturlig tilnærming; enn de (i stor grad) kunstige tilnærmingene som det norske skolemedisinske helsetilbudet fokuserer på/finansieres (/belønnes) for å drive med.