GMO gjennom nålespissen?

Personlig liker jeg ikke at det kommer ut høringsforslag midt i sommerferietider, som det ikke virker som media trekker særlig frem i lyset; eller er det jeg som ikke har fått det med meg?

  • Har det vært offentlig faglig debatt omkring endring av lovverket omkring genmodifiserte organismer - for å opplyse befolkningen om mulige fordeler og ulemper?
  • Har det vært offentlig faglig debatt omkring det at vaksiner som inneholder genmodifiserte organismer (som aldri før har vært brukt på mennesker, og som ikke skal måtte gjennomgå normale prosedyrer for utprøvning før kliniske forsøk på mennesker) --- ikke skal måtte opplyses om at inneholder genmodifiserte organismer?

"I månedsskiftet juni-juli endret regjeringen bioteknologiloven slik at alle nåværende og framtidige typer vaksiner kan bli gitt uten krav om forhåndssignert samtykke fra de vaksinerte" - Foreningen for fritt vaksinevalg

... er det frihet over egen helse? Særlig når det nå virker som det ønskes å kunne gis vaksiner med GMO uten at det opplyses om at det er GMO i dem?

(For det gikk jo så fint med vaksinen mot svineinfluensa i 2009, som Norsk Pasientskadeerstatning har utbetalt 350 millioner for de siste 10 årene)

"Per i dag forbyr genteknologiloven klinisk eksperimentell utprøvning av genteknologiske legemidler og vaksiner. Under den kommende Stortingshøringen 18. august 2020 vil det bli drøftet hvorvidt man skal uthule genteknologiloven, slik at dette likevel blir mulig i forbindelse med en kommende Covid-19 vaksine."

Personlig ønsker jeg verken injeksjoner, legemidler eller matvarer som inneholder GMO: for jeg er blant dem som mener at naturen vet best - og vil nyttiggjøre meg 100% naturlige tilnærminger så mye som mulig.

Jeg har skrevet under på denne kampanjen:

... for jeg synes ikke dette høres forsvarlig ut, basert på min egen research på området.

Selvsagt har alle rett på sine egne formeninger, og bestemmelse over egen kropp - og sine barns kropper. Det jeg opplever som utfordrende er opplevelsen av en meget ensidig fremstilling i det offentlige bildet.

Jeg savner:

  • åpen, balansert debatt - ikke "bare" om lovendringene jeg nevner over, men om pandemien som jeg ikke lenger vet hva jeg skal tro om (når man ser på tall/statistikk og ekspertuttalelser som mainstream media ikke åpner for)
  • at media utfordrer våre politikere og ser på antall alvorlig syke opp mot antall smittede: i stedet for å kun trekke frem smitteantall grunnet økt testing av befolkningen (hadde vi testet alle for ulike virus hver sesong ville vi hatt mange tilfeller å rapportere --- det er alvorlighetsgraden, i statistisk form og ikke sensasjonsoppslag, som gir godt fundament for debatt og beslutninger)
  • opplysning om tiltak for helseoptimalisering, som bidrar til forebygging av enhver form for sykdom - også virusinfeksjoner

Vaksinemotstander?

Jeg anser meg ikke som verken "for" eller "i mot" vaksiner som virkemiddel. Men jeg føler meg ikke trygg på at vaksineprodukter er frie for skadeeffekter, og gjør derfor grundige undersøkelser før jeg vurderer hvorvidt jeg ønsker dem selv (eller anbefaler dem til mine kjære).

Personlig mener jeg at det er viktig at alle og enhver leser seg opp på kilder som argumenter for og i mot, samt leser pakningsvedleggene som finnes i Felleskatalogen - før man veier fordeler og ulemper opp mot hverandre: for seg selv og sine barn.

Jeg opplever det som uheldig at produsenter av vaksiner ikke stilles til ansvar for bivirkninger og skader som kan komme av produktene deres: da mangler industriene sterke insentiver for å utvikle trygge produkter, samtidig som profitt-insentivet virker å stå sterkt. (Dette gjelder særlig for vaksiner ved pandemier, hvor produsentene ikke har samme restriksjoner for ingredienser som benyttes.)

At det er befolkningens skattepenger som går til erstatningskrav grunnet legemiddelskader mener jeg er lite heldig. Jeg er av den oppfatning at produsentene selv burde ilegges denne økonomiske byrden.

Hvorvidt jeg velger å vaksinere meg eller ikke, i ethvert enkelt tilfelle, bør kun være opp til meg: med fullt informert samtykke. Dette er mye av grunnen til at jeg reagerer på lovendringene som nå virker å skulle hasteinnføres i forbindelse med klinisk utprøving og bruk av vaksine mot det pågående virus-utbruddet.

Forhåpentligvis er jeg bare "paranoid", og vi vil alle få kunne velge/ikke velge å ta vaksine - som det opplyses om enhver ingrediens i - uten at det fører til innskrenkede rettigheter på andre måter. (I Australia vil alle som ikke tar vaksine mot Covid-19 få innskrenket bevegelsesfrihet, restriksjoner på reise, forbud mot å besøke restauranter m.m.) Jeg personlig er ikke glad for disse forslagene til lovendringene, og forteller om dem her fordi jeg ikke har sett mye omtale om dette i norske medier.

Noen ressurser jeg anbefaler

Hvis noe av det jeg skriver her resonnerer med deg, eller du bare undrer deg over min skepsis til dette med hvorvidt vaksiner er trygge, så kan jeg anbefaler å utforske noen av kildene i tabellen nedenfor.

Selvsagt respekterer jeg fullt og helt om du ønsker å ta vaksiner du tilbys! Jeg forventer bare at jeg, og alle andre, også skal respekteres - om vi velger å ikke ta i mot slike tilbud.

Mine forsiktighetsprinsipper springer ut fra en stadig voksende oppfatning hos meg om at "terrain theory" (ref. Antoine Bechamp) virker mer plausibelt enn "germ theory" (ref. Louis Pasteur) - for meg personlig (linken går til en artikkel jeg fant frem til med et raskt søk: men jeg skal gjøre grundigere utbroderinger med ulike referanser etterhvert. Her er en fremstilling til, også "kun" en bloggartikkel. Bøker og andre kilder skal jeg utforske i tiden fremover).

Jeg lærte aldri om terrain theory på medisinstudiet, eller fra andre hold enn egne undersøkelser - noe som ikke forundrer meg, da mot-teorien (germ theory) danner grunnlaget for vår "krig mot mikroorganismer". Det siste halve året har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i terrain theory, og jeg kommer til å formidle informasjon som dette fremover (for dem som er interesserte i temaet).

I tillegg har blant annet kildene nedenfor gjort meg stadig mer årvåken når det gjelder å ta i mot informasjon jeg "serveres" fra media og myndigheter på strak arm. Jeg tror ikke at lille Norge er fri for lobby-virksomhet og korrupsjon - påvirkning fra pengesterke og mektige industrier/aktører. Derfor er det viktig for meg å

  • stole på egen intuisjon
  • gjøre egen research også i kilder som ikke refereres til i det offentlige rom
  • lytte til erfaringer fra "hvermannsen" (f.eks. tallrike foreldre av vaksineskadde barn)
  • stille meg kritisk til det marginale fokuset på ernæring i skolemedisinske studier (som jeg har hørt referert til som et "pillestudium" i flere sammenhenger)
  • ikke "tro" på alt jeg hører i media, uten selv undersøke motstridende oppfatninger på de aktuelle områdene

Kort sagt: min virkelighetsforståelse per i dag munner i at naturen som har skapt oss, og som vi er en del av, i et gunstig samspill mellom mikrober og "det rent menneskelige", vet best. At tarmen vår kan fungere som en "hjerne nr. 2" som resultat av alle bakterier, virus, soppsporer og parasitter - som alle samarbeider for å opprettholde en velfungerende balanse - er bare ett av temaene som faller inn under denne forståelsen jeg har per nå.

At de tallrike bakteriene vi "består av" er avhengige av et godt miljø - et bærekraftig "terrain" fritt for toksiner - for å sørge for at kroppene våre fungerer optimalt, taler for meg til fordel for et økt fokus på mulige toksiner rundt/i oss (sprøytemidler, forurensning, GMO, stråling): heller enn en krig mot forekomst av enkeltbakterier, -parasitter og -virus blant de trillioner mikroorganismer vi samhandler med hver dag.

En av mine helter på dette området er Zach Bush MD, som jeg kommer til å gjengi informasjon fra fremover (særlig til nytte for de av mine abonnenter som ikke er like stødige i engelsk).

"Applying the rigor of science, strength of humanity, and the intelligence of nature to transform our health & our world" 

- fra nettsidene til Zach Bush MD

Min oversettelse:

"Benyttelse av grundig forskning, menneskehetens styrke, og naturens intelligens for å transformere vår helse og verden"

Dette virker for meg som en mer bærekraftig tilnærming - som også er nærmere en 100% naturlig tilnærming enn det våre (i stor grad) pillefokuserte tilnærminger i det norske skolemedisinske helsetilbudet fokuserer på i dag.

Du kan leie, kjøpe og/eller streame dokumentarfilmer (som jeg anbefaler varmt!) på nettsidene til 7th Chakra Films.

KLIKK HER

USA har et ganske voldsomt vaksinasjonsprogram sammenliknet med f.eks. Norge. Children's Health Defence leder an i kampen for å ansvarliggjøre industrier, avdekke korrupsjon og støtte foreldre og barn som har vært skadelidende for vaksiners uønskede virkninger. De har i tillegg oversikt over mye forskning på feltet.

KLIKK HER

"Vi er en gruppe leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har gått sammen om å etablere en plattform der vi ønsker å nyansere vaksinedebatten.

Vi vil presentere informasjon, vitenskapsbaserte fakta og belyse de juridiske aspektene for å gi et mer balansert bilde av vaksinesaken."

Denne organisasjonen synes jeg gjør en viktig jobb! De har også skrevet noen gode innlegg i forbindelse med sakene jeg har diskutert så langt:

KLIKK HER for artikkel om konsekvenser av lovendringene
KLIKK HER for pressemelding (som ingen medier virker å ha fulgt opp?)
KLIKK HER for artikkel om corona-vaksine
Hentet fra nettsidene deres - "Om oss":

"Litt om bakgrunnen.

Foreningen for fritt vaksinevalg er opprettet i august 2015 som en reaksjon på de siste årenes polariserte og ensidige vaksinedebatt.

Vi ønsker å bidra til å balansere den ensidige informasjonen som blir presentert av offentlige helsemyndigheter, massemedia og ikke minst den farmasøytiske industrien.

Samfunnsdebatten blir unyansert nettopp fordi viktig informasjon blir utelatt og delvis sensurert.

Kunnskapsformidlingen blir fordreid og ukorrekt, og når de sentrale argumentene hviler på mangelfull og tildels feilaktig informasjon, kan dette benyttes til å legge fram sakskomplekset på en manipulerende måte.
Spesielt ovenfor de som mangler grunnleggende kunnskaper på området.
Det er et stort demokratisk problem at kritiske synspunkter og velfunderte spørsmål ikke får slippe til i media.

Vi vil etablere en plattform for formidling av vitenskapsbaserte fakta om vaksinenes mulige begrensede effektivitet og potensielt skadelige helseeffekter. Vi ønsker også å sette fokus på de juridiske og etiske aspektene ved tvungen vaksinering."

Jeg har meldt meg inn i foreningen, da jeg synes dette er en viktig sak --- frihet over egen kropp og selvbestemmelse i helsevalg. Medlemskap koster kr 250

GreenMedInfo er en av mine yndlingsnettsider når jeg ønsker å undersøke forskning på naturlige tilnærminger til helse (også når det gjelder mulige faresignaler for vaksiner).

KLIKK HER

Høringssvar

Jeg rakk ikke å sende inn høringssvaret mitt for den første av disse GMO-relaterte høringene, men sendte det heller inn for den neste (med frist 18. august) - da de henger sammen.

Klikk på lenkene over for å lese høringssvar. Det er ulike meninger om hvorvidt forslagene er gode. Jeg oppfordrer deg til å sette deg inn i saken, og ta egne veloverveide informerte avgjørelser når det kommer til vaksine(r) som tilbys. Legemiddelindustrien og Humanetisk forbund er (ikke overraskende) positive til forslagene som hadde svarfrist 18. august. Flere aktører er negative til forslagene, eller oppfordrer til grundigere utredninger før eventuell endring av lovverket - blant annet Norges Miljøvernforbund og GenØk-senter for biosikkerhet.

Jeg undrer meg over at dette ikke diskuteres i media? Om du har funnet omtale av dette, send meg gjerne link/referanser!