Femininitet, maskulinitet

NB! Refleksjonene jeg deler i disse skriveriene er på mange måter ikke politisk korrekte, og kan sikkert tråkke på en rekke tær. Jeg reflekterer rundt ganske definerte definisjoner på det feminine og maskuline, slik Chris Bale - og i stor grad Kim Anami - formidler: fordi dette resonnerer med meg og min egen virkelighetsoppfatning.

Selvsagt finnes det nyanser. Og selvsagt er det flerfoldige kilder og individer som sikkert resonnerer bedre med mange. Du velger selvsagt om disse perspektivene er noe du ønsker å lese/lære mer om, eller ei. Men jeg deler mine tanker uansett, fordi det har betydd mye for mitt forhold til meg selv, og mitt forhold til menn og kvinner i eget liv: så da kan det hende det er flere enn meg som har glede av å dykke ned i disse temaene - også slik de fremkommer her!

Feminin energi, maskulin energi; sunn femininitet, usunn femininitet; sunn maskulinitet, usunn maskulinitet

Intimitet, nærhet, kontakt, kroppslig, følelsesmessig, sjelelig, energimessig - seksualitet - flyt, dynamikk - yin og yang

Det er mange ulike aspekter som kan trekkes inn når vi reflekterer rundt hva det vil si å være født inn i en mannekropp, og hva det vil si å være født inn i en kvinnekropp;

Hva det innebærer å føle seg født inn i feil kropp;

Hva det innebærer å føle seg tiltrukket av menn, kvinner, begge kjønn, ingen kjønn.

Vi kan raskt havne ut i krevende farvann: politikk, religion, idealer, helse - farvann jeg ikke kommer til å adressere til det fulle i disse skriveriene. Fokuset mitt i denne artikkelen er nemlig alt jeg har lært - erfart - og føler meg beriket fra - de siste årene: hva femininitet og maskulinitet gjelder;

Samt særlig to kilder til inspirasjon i disse dypdykkene: Renate Guldbrandsen og Chris Bale.

Kropp og topp

Kvinner er fra Venus, menn er fra Mars?

Det kan ikke stikkes under en stol - ei heller feies under et teppe - at kvinnekropper og mannekropper er forskjellige: uavhengig av identitet, seksuelle preferanser og tiltrekninger.

Kvinnekroppen er utformet med mulighet til å bære frem nytt liv, og føde dette nye livet ut i vår jordlige eksistens på denne planeten. Sykluser av hormonutskillelse, fertilitet og energier veileder kvinners faser av kreativitet; refleksjon; aktivitet; følelser; behov; og higener.

Mannekroppen er utformet med mulighet for å utfylle kvinnekroppens evne til å bære frem nytt liv, og verne om behovene til både seg selv, kvinnen og det nye livet som skapes i sammensmeltingen av egenskapene som manne- og kvinnekroppen muliggjør.

Menn er stort sett anlagt med større mulighet for fysisk styrke og strabaser; kvinner er stort sett anlagt med større kapasitet for multitasking og omsorg.

Menn har større anlegg for å fokusere på enkeltoppgaver - yte til det fulleste inntil målet er oppnådd - for så å fokusere på neste anliggende. Kvinner har større anlegg for å ta inn over seg mange enkeltoppgaver - veksle mellom de enkeltvise behovene for handling - for så å vite hva som gjenstår når det er tid for avbrekk (og ta tråden opp igjen når avbrekket er forbi).

Jeg har hørt det forklart som at det i en manns sinn er mange små bokser, eller avdelinger om du vil, som åpnes én og én når det er aktuelt å ta tak i den enkelte boksens innhold: hvor det stort sett ikke er flere bokser som fokuseres på av gangen.

I en kvinnes sinn er det derimot kun én boks, eller avdeling, hvor alt innholdet er delvis innen fokus og rekkevidde til enhver tid: hvor kvinnen fokuserer sterkere på det som er mest prekært, men samtidig lett veksler til fokus på annet - når behovet melder seg.

På denne måten er både kvinner og menn anlagt med egenskaper som utfyller hverandre; har sine tildelte styrker, men også behov for den andres styrker; når vi sameksisterer og streber etter god flyt og balanse.

Følelser, tanker og stress

Som følge av ulike hormonelle mønstre, har vi også ulike måter å uttrykke oss på - tenke på - føle på - og tilpasse oss stress i hverdagen.

Menn kan lettere la seg stresse i mer avgrensede tidsrom: men de adresserer gjerne også den enkelte stressfaktoren raskt, slik at de dermed reduserer sitt stressnivå igjen.

Kvinner kan lettere takle stress fra flere faktorer på én gang: og adresserer gjerne alle de stressende faktorene under ett, litt av hver om gangen, før de opplever at det helhetlige stressmomentet reduseres igjen.

Faktisk påpekes det at kvinner lever med et mer konstant stressnivå i vårt moderne samfunn i dag, fordi det er mange roller som skal fylles under ett - til enhver tid;

Mens menn gjerne opplever mer varierende stressnivåer, som fluktuerer etter oppgavene og rollene som inntas i en slags etterfølgende rullering.

I den forbindelse blir det naturlig å se litt på hvordan samfunnet bidrar til våre opplevelser av stress - og rollefordelinger:

Sunn og usunn maskulinitet

Likestilling er viktig for å skape muligheter, rettferdighet og fordeling i samfunnet vårt. Men har det gått for langt i retning av likhet?

Likestilling er vel og bra. Men å strebe etter en uniform lik oppfatning av menn og kvinner, det mener jeg er mindre bra: nettopp i lys av at kvinner og menn er såpass grunnleggende forskjellige.

En jeg synes beskriver dette på en nydelig måte er Chris Bale. Ut ifra innhold han deler sitter jeg igjen med følgende tanker:

Dagens samfunn gir ikke rom for sunn maskulinitet. Dagens samfunn gir ikke rom for sunn feminitet heller, dog er det desto verre stilt for det maskuline.

Menn er farlige; menn kan skade kvinner; menn skal fortrenge sine impulser når de viser seg i form av rebelsk oppførsel overfor det etablerte - penetrerende energi med higen etter å bane nye veier - behov og ønsker om å gjøre noe annet enn det samfunnet dytter dem i retning av.

Men det er ikke farlig å være mann: når mannen omfavner sin sunne maskuline energi. En sterk mann er ikke farlig for kvinner, en sterk mann - med sunn maskulinitet - bruker sin kraft til å beskytte kvinner; legge til rette for kvinner; støtte kvinner; samarbeide med kvinner; utfylle kvinner.

Usunn maskulinitet - som følge av manglende mulighet til å bli kjent med sin egen energi; sine egne følelser; sine egne styrker; sine egne svakheter; sine egne evner til å bruke den penetrerende dynamiske maskuline energien til det beste for felleskapet: denne usunne maskuline energien kan utagere på måter som ikke er til gavn for hverken han selv eller dem rundt ham - om han ikke oppmuntres til å bli kjent med seg selv; ikke veiledes av andre sunne mannlige forbilder; ikke får bryte fri fra den feminine omsorgsfulle trygge favn - for å tvinges til å finne sin egen vei i livet (dog med støtte og kjærlighet fra det sunne feminine, i seg selv og fra andre).

Chris Bale peker på at vi i dagens samfunn har manko på menn: vi har i stedet et stort overskudd av fullvoksne gutter som aldri har gjennomgått den gaven det er å møte seg selv fullt og helt - med alle utfordringene, men til syvende og sist styrkene, det bringer med seg.

Sunn og usunn femininitet

Igjen: likestilling er vel og bra. Men kvinner bør kanskje strebe mindre etter å bli behandlet likt som menn. For kvinner er ikke menn!

Hvis kvinner ønsker å innta lederroller i ulike sammenhenger, så er de absolutt i stand til å være berikende og dyktige ledere - på sine egne premisser. Men å fokusere på sine maskuline energier, og fortrenge de livnærende feminine energiene sine, er ikke veien å gå - slik jeg har kjent på egen kropp og eget følelsesliv.

Chris Bale uttaler seg om også kvinners roller i dagens samfunn, med bakgrunn i tusener av kvinner han har jobbet med opp gjennom årene.

I jakten på likestilling har ikke kvinner nødvendigvis lagt fra seg sine konservativt feminine roller, men derimot fylt på med tallrike maskuline roller - slik at den ene store boksen i sinnet er fylt til randen av stressende fokus som alle krever å adresseres i løpet av hver eneste hverdag.

Resultatet: i en verden med voksne gutter som ikke har lært å vie sine uvurderlige evner til å lære seg å bli sunne, maskuline menn; er kvinner overveldet av alle rollene de tar på seg - ut fra et ønske om å nærmest være menn i tillegg til sine kvinneroller.

Neida, det er ikke like svart/hvitt som denne beskrivelsen kan virke - men satt på spissen opplever jeg det som tydeligere: og dermed også lettere å reflektere over for eget liv og sameksistens med menn og kvinner.

Usunn femininitet - som følge av manglende mulighet til å slippe tak i tøylene; overgi seg til den tydelige, penetrerende maskuline energien fra menn; den tryggheten som skapes av de markerte grensene satt av sunne maskuline menn; slik at kvinner kan la den kreative, kjærlige, skapende, restituerende feminine energien fylle dem til randen - og deretter overøse alle andre menn, kvinner og barn med denne samme omsorgen som de vier seg selv; heller enn å tømme alle lagre i en kontinuerlig strøm av roller og gjøremål.

Chris Bale peker på at vi i dagens samfunn har kvinner som strever med å ta vare på alle: barn, voksne gutter, kvinner og seg selv. Han uttrykker at dagens kvinner er mødre ikke bare for sine barn, men også for sine menn - som ikke får mulighet til å bane sin egen vei inn i sunn manndoms voksentilværelse.

Svartmaling?

Men, vi prøver jo så godt vi kan? Kvinner vier all sin omsorg og kjærlighet til sine barn og menn - ut fra et ønske om at de skal ha det så godt som overhode mulig?

Menn vier all sin innsats og omtanke til sine barn og kvinner - og forsøker samtidig å vie plass til kvinners ønsker og evner til å ta styring i ulike deler av dagens rollebesetninger?

Ja, selvfølgelig! Men vi har, ut i fra sidene jeg har forsøkt å belyse og reflektere rundt, iscenesatt et unaturlig rammeverk for våre ulike disponibiliteter og egenskaper som kvinner og menn.

Vi legger ikke til rette for at menn gjennomgår sine viktige overgangsritualer, med sterke menn som rollemodeller. I stedet har vi en lik oppsetning for gutter og jenter, med de samme strukturene og veiledningene - rent bortsett fra læring om våre forskjellige opplevelser av kroppslig endring i puberteten.

Mødre støtter, legger føringer, korrigerer sine sønner - og det samme gjør fedre - når det sønnene kanskje egentlig trenger er å oppmuntres til å prøve, feile, og lære av sine prøvelser og feil, inntil de reiser seg - styrket og modnet - som sunne maskuline menn - og tar i mot kjærligheten og rosen fra sine mødre og fedre: men uten behov for bekreftelse fra andre enn seg selv. For det er ene og alene mannen selv som kan finne frem til sin indre rettesnor og vei her i livet.

Døtre lærer at den enorme kreative og kjærlige energien de kjenner utsondre mot alt og alle i livet sitt, med tidvise voldsomme emosjonelle uttrykk og ord, er for mye i våre ordnede og konforme samfunnsstrukturer. Skal du komme noen vei i livet må du ikke la følelsene styre deg: du må bruke hodet, reflektere, og være saklig i din relasjon til målene du har for fremtiden. At du i deler av din syklus føler behov for innesluttet resignasjon og refleksjon som gir innsikt; og i andre deler av din syklus føler behov for å uttrykke deg gjennom aktivitet, kreativitet, innsats og skapelse; dette må holdes i sjakk og fordeles jevnt utover en hverdag som skal være så lik den foregående og neste som mulig.

Gutter som sendes ut på "walkabout" i villmarken, og får testet sine grenser; gravd dypt i seg selv etter egenskaper som styrker og leder dem i utfordringene de møter på, med andre sterke menns visdomsord friskt i minne; returnerer til sin mors of fars favn med stor stolthet over egen gunst - som voksne menn med tydelige mål for hvordan å forme eget liv.

Jenter som får uttrykke sine følelser - med så mye lidenskap og stormfullhet som behovet tilsier - eller med så mye stillhet, ro og trygghet som kreves - gjenvinner sin naturlige overflod av kreativ energi: med all den omsorgen og kjærligheten de vet å vie seg selv; slik at det vokser til store overskudd som dermed også flommer over til både barn, menn og andre kvinner i livet deres.

Det er, fra naturens side, kun kvinner som kan føde barn. Det er kun kvinner som kan gi barna næring den første delen av livet deres; og kvinner som har størst anlegg for å la seg lede av den sunne feminine emosjonelle uttrykksformen til det fulleste - enten de tar den i bruk i form av ord, handling eller utstråling.

Det er kun menn som kan besitte den fullverdig sunne maskuline energien, og lede an i penetrerende, tydelige og trygge veivalg for alle rundt dem: med indre visshet om hvem de er; hvorfor de velger som de gjør; og hvorfor andre reagerer på dem som de gjør.

Kvinner innehar maskulin energi, men har fra naturens side overflod av feminin energi og kvaliteter. Menn innehar feminin energi, men har fra naturens side overflod av maskulin energi og kvaliteter. Både menn og kvinner har behov og ønsker for å utfylle den andre, og utfylles av den andre. Og når det får skje opplever vi en synergi som skaper desto større trygghet; større kreativitet; større kjærlighet; større evner til skapelse av harmoniske liv i sameksistens.

Sex og samliv

Kvinner får kun orgasme gjennom stimulering av klitoris. Menn får orgasme så fort penis stimuleres nok - før de kollapser og sovner.

...

Hm. Det er ikke sannheten, om vi skal tro Chris Bale og alle andre som erfarer/formidler noe helt annet.

Men at sex er et skambelagt tabu-tema, som ikke får særlig plass i det offentlige rom med unntak av sex-leketøy-forretninger og porno, er ikke langt fra sannheten kanskje?

Selv om sex er en så stor del av våre liv! Våre drifter, higener, behov, ønsker - ja, vår eksistens!

Orgasmer som varer og varer og fyller kropp, sjel og sinn på én og samme tid, i en ekstase som er som tatt ut av en annen verden; som fullstendig oppsluker oss i livgivende, skapende og universell vitalkraft; med mulighet til å fullstendig endre livene våre til rikere, selvrealiserende og uanstrengt flyt; det er realiteten som formidles av blant andre Bale.

Chris Bale vektlegger den viktige jobben menn har med å jobbe med seg selv: vokse opp fra gutter til sunne, sterke menn: for deretter å kunne oppfylle kvinners behov for penetrering på mentalt, emosjonelt og fysisk plan; men da også velge seg kvinnelige partnere som ikke streber etter å være en morsfigur for dem - men en sunn feminin innflytelse på deres sunne maskuline energi.

Bale vektlegger viktigheten av at kvinner krever fra menn at de gjør denne jobben med å finne frem til sin sunne, sterke maskuline energi: slik at kvinnene selv kan gi slipp på tømmene, hengi seg fullstendig til den maskuline penetreringen, som dermed gir rom for at den feminine sunne energien fyller dem til randen - og strømmer over til fordel for både kvinnen og mannen.

Bale snakker om evnen menn har til å styre hvorvidt de får utløsning eller ei, og lære seg å kanalisere den seksuelle energien rundt i kroppen - å sirkulere den penetrerende energien i egen kropp, samtidig som den fyller kvinnen. Han snakker om kvinners behov for en trygg, harmonisk og frigjørende opplevelse av seksuelt samvær - hvor kvinner kan tillate seg å gi seg fullstendig hen til den maskuline penetreringen som varer og varer - mens de selv føler seg sett, følt og ivaretatt - inntil de åpner seg for den orgasmiske, eksplosive opplevelsen av følelser som trenger å slippes fri: som etterlater dem livnærte og mykere enn noen gang.

Både mannen og kvinnen opplever da å gi seg selv, og hverandre, det de trenger; og har en mer direkte tilknytning til den universelle skaperkraften vi alle er del av - men ikke lærer at vi kan kanalisere inn i livene våre.

Bare sus og dus?

Det krever innsats og vilje til å stupe ned i våre mørkere sider, fortrengte følelser, vonde opplevelser, traumer, selvfornektende sider: om vi ønsker å møte vår partner på et slikt dypt nivå som Bale formidler muligheten av.

Selv har jeg opplevd det som utfordrende å i det hele tatt innfinne meg med at det er såpass mye jeg ikke har kjent til når det gjelder min egen femininitet/maskulinitet, og maskuliniteten/femininiteten til menn i livet mitt. Men det ble meget sant og tydelig for meg da jeg kjente hele mitt vesen respondere på det jeg lærer. Min kropp, mitt sinn og mine følelser skrek høylytt i sin bekreftelse til meg da jeg begynte å utforske tips og triks anbefalt av Bale; samt inkorporerte mye av visdommen i mine relasjoner til livspartneren min.

Noe av det viktigste denne (for meg) frontfiguren formidler, er at det ikke er noen sin skyld. Det er ikke min skyld hvis jeg ikke fritt gir slipp på tøylene jeg har lært meg å holde så fast grep om - i frykt for å ikke bli tatt trygt vare på når jeg lar følelser og uttrykk slippes fri. Det er ikke min mann sin skyld hvis han ikke har hatt på plass fra tidlig i livet sitt en stødig indre rettesnor, og tatt et oppgjør med det som er av indre frykter og oppfatninger av tilkortkommenheter.

Det er forutsetningene omkring oss som i stor grad har skjøvet fokuset vårt i andre retninger. Det er forutsetningene omkring oss som i stor grad har hindret slik lærdom i å være en naturlig del av kunnskapen og erfaringene vi tilegner oss når vi vokser opp til "store gutter og jenter", i stedet for kvinner og menn forankret i sunne feminine og maskuline energier.

At det aldri er for sent å ta et oppgjør med disse skjevhetene, hemningene og selvbegrensningene; å bearbeide traumer og stengsler - selvpåførte såvel som påført utenfra - fra alle deler av livet; er et budskap jeg ønsker å bidra til å skape bevissthet omkring.

Men for rettledning, verktøy og råd, er ikke jeg individet å henvende seg til: da er det særlig Chris Bale jeg oppmuntrer til å oppsøke arbeidene til; men også Renate Guldbrandsen sine kvinnesirkler (m.m.), om du er kvinne.

Tips og triks

Som kvinne: tar du på deg selv? Tilbringer du tid med kun deg selv og kroppen din? Masserer du brystene dine - de direkte koplingene til hjertet ditt - som videre kan bidra til å åpne deg opp i underlivet, og gjøre deg mer mottakelig for det maskuline, når de trygge og stødige rammene er på plass, slik at du kan gi fullstendig slipp på alt?

Å puste dypt og rolig - mens du masserer brystene; kjærtegner alle deler av kroppen din (særlig de du ikke er glad i!); og lar alt som veller opp til overflaten fritt få velle opp; tårer, latter, hyl og hulk; rått, ærlig og ekte; kan være fantastisk helende for hele deg.

Som mann: tar du på deg selv? Tilbringer du tid med kun deg selv og kroppen din? Masserer du penisen og testiklene dine - de direkte koplingene til hjertet ditt - som videre kan lære deg enormt mye om den iboende styrken og tydeligheten du innehar? Kjenner du til den kraftfulle penetrerende energien din, som kan hjelpe kvinner å kjenne seg selv - og til gjengjeld overøse deg med sin kjærlighet?

Å puste dypt og rolig - mens du masserer penisen din; kjærtegner alle deler av kroppen din (særlig de du ikke er glad i!); og lar alt som veller opp til overflaten fritt få velle opp; kjenner på såre, mørke, lyse, tunge, lette følelser og tanker; rått, ærlig og ekte; samtidig som du øver på å kanalisere fornemmelsene i penis rundt i resten av kroppen din; kan være fantastisk helende og styrkende for hele deg. Kanskje ønsker du også å lære hvordan å holde på den maskuline energien din etter egen vilje, uten å alltid la den tømme ut i utløsning?

Som kvinne: behandler du penisen til mannen som om det er hans hjerte du samhandler med? Kjærtegner du den, åpner du deg for den, tar du den i mot i full overgivelse til det sterke maskuline den gir deg i gave?

Som mann: behandler du kvinnens bryster og vagina som om det er hennes hjerte du samhandler med? Kjærtegner du dem, med dine tydelige trygge rammer og fulle oppmerksomhet; føler du hele henne; er du tålmodig og følger hennes signaler? Tar du i mot hennes overøsende kjærlighet når du åpner henne opp for seg selv?

  • Kommunikasjon: alt som ikke er adressert, og har blitt skjøvet til side, vil gjøre seg til kjenne i intim samhandling. Gi rom for åpen, ærlig og rå kommunikasjon - fra et kjærlig sted i deg selv
  • Menn: når kvinner pøser ut ord og fakter, er det følelsen bak som er viktig
  • Kvinner: når menn får tilbakemelding er det viktig at de får tid og rom til å finne ut av det selv
  • Menn: når kvinner ønsker at du skal ta større styring, er det fra et indre ønske om å selv få overgi tømmene - for dermed å kunne dyrke nok livgivende feminin energi for dere begge
  • Kvinner: når menn ønsker å ta større styring, er det fra et ønske om å skape trygge, tydelige og støttende rammer - med røtter i hans indre rettesnor; for dermed å legge til rette for din frie flyt av feminin energi

Når kvinnen bruker sin maskuline energi til å strukturere seg i sitt daglige liv; enten det er å drive sin egen virksomhet eller prestere i sin jobbsammenheng; kan hun fint inkorporere mye av sin feminine energi, dog tenderer hun ofte mot en overvekt av det maskuline. Da er det uhyre viktig at hun har en trygg, fri havn i andre deler av hverdagen - hvor hun kan utfolde sin kreative flyt - innenfor rammene som opprettholdes av sunne maskuline menn i livet hennes.

Når mannen bruker sin maskuline energi i det daglige; enten det er i form av sitt arbeid eller i utforming av forbedrede omstendigheter i hjemmet og omgivelsene sine; kan han fint inkorporere noe av sin feminine energi, dog er det naturlig for ham å følge sin maskuline drivkraft. Men også mannen trenger å kunne omfavne sine feminine sider, energier og behov: og møtes av kvinnene i livet sitt med omsorg og kjærlighet - uten at det kommer fra en morsrolle som legger føringer på ham.

Igjen, jeg er ingen ekspert eller fagperson på dette feltet! Men jeg kjenner at disse aspektene resonnerer med meg, og erfarer at det gir verdi og berikelse i eget liv. Jeg er også overbevist om at slike refleksjoner og bevissthet omkring det sunne maskuline og feminine kan bidra positivt til ethvert samliv: enten det er mann-mann, kvinne-kvinne, mann-kvinne eller foreldres sunne forbilder for sine barn.

Andre bonuser av slikt indre arbeid og intimitet med seg selv, og sin partner:

  • ingen tørrlagte slimhinner i kvinners underliv, eller urinlekkasjer grunnet utrent muskulatur i skjeden
  • ingen mangel på kraftige ereksjoner, eller premature utløsninger, hos menn
  • større nærhet og intimitet i samlivet - hvor et blikk, eller nærvær i rommet, er nok til å vekke de seksuelle driftene (og bølger av kjærlighet til gagn for alle i nærheten)